whatsapp
 • İcra ve İflas Hukuku Davaları

  İcra ve İflas Hukukunun konusuna giren davalar konusuna göre, icra takibinin iptaline ilişkin davalar, icra takibinin talikine ilişkin davalar, icra takibinde imzaya itiraz, borca itiraz, yetkiye itiraz, faize itiraza ilişkin davalar, iflas davaları, iflas ve icra itiraz davaları, ihalenin feshi davaları, şikayet davaları, karşılıksız çek suçu davaları, iflasın ertelenmesi davaları, ihtiyati haciz davaları, itirazın kısmi veya kesin olarak kaldırılması davaları, istihkak davaları, tasarrufun iptali davaları ve icra ve iflas hukuku inceleme alanına giren diğer tüm uyuşmazlıklara ilişkin davaları kapsamaktadır. 

  Detaylı Bilgi
 • Boşanma Davaları

  Boşanma davaları iki çeşide ayrılmakta olup, boşanma davasının nasıl açılacağı ve yargılamanın nasıl ve ne şekilde devam edeceğinin kapsamı, çekişmeli boşanma davası ve ya anlaşmalı boşanma davasından hangisinin tercih edildiğine göre değişmektedir.

  Detaylı Bilgi
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları

  Tapu iptali ve tescili davaları, kanuna aykırı, usulsüz, yolsuz düzenlendiği iddia edilmesi halinde tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davalardır. Hukuksal problem olarak bu davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Taşınmazın aynına ilişkin davalar, mülkiyet hakkına ilişkin davalar olduğundan, mahkemece verilen karar kesinleşmeden uygulanmamaktadır. 

  Taşınmaz aynına ilişkin davalar, tapu iptal ve tescil davaları tapu kaydında taşınmazın maliki olarak gözüken kişiye/kişilere/şirkete/kuruma karşı açılmaktadır. Taşınmazda malik olarak gözüken kişinin ölü olması halinde, tapu iptal ve tescil davaları, malikin mirasçılarına karşı açılmaktadır.

  Tapu iptal ve tescil davası ile birlikte tapu kaydında yer alan ayni veya şahsi başkaca bir hakkın kaldırılması talep edilirse, tapu kaydında bulunan bu ayni veya şahsi hak sahibine de ayrıca dava açılması gerekmektedir. (önalım, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ipotek, sükna, rehin, vs.)

  Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler. Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.

  Tapu iptali davaları, taşınmazın bulunduğu yerde açılmaktadır ve taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi kesindir. Görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir. 

  Taşınmaz bilgileri ile taşınmazdaki durum ve olayın özelliklerine göre tapunun iptalini gerektirecek hukuka aykırılık nedenleri açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bilirkişi incelemesinde, keşif incelemesinde veya tanıklar dinlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmalıdır.

  Aşağıdaki nedenlerle Tapu İptal ve Tescil Davaları açılmaktadır:

  1. Hukuki ehliyetsizlik
  2. Muris muvazaası
  3. Hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları
  4. Vasiyetnamenin geçersizliği
  5. Vekalet görevinin kötüye kullanılması 
  6. İnanç sözleşmesi
  7. Hatalı kadastro tespiti 
  8. İmar uygulamasından kaynaklanan
  9. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden kaynaklanan
  10. Aile konutu
  11. Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik 
  12. Ve diğer nedenler

  Detaylı Bilgi

MakalelerTüm Haberler

ÇALIŞMA ALANLARI

KURUMSAL PROFİL

Hukuk ilmi ve bilgisinin doğru ve güncel olması, somut sorunları ve olayları çözümleyecek ve sonuca ulaştıracak hukuksal yolun ele alınması önemlidir ve başarının özü özverili çalışmaktır. Somut olaylar ve hukuksal her türlü sorun, mevzuat (anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri normlar), içtihat (Yüksek Yargı kararları) ve doktrinel bilgiler ışığında değerlendirilerek çözüm sağlanmalıdır. Avukatlık, hukuki problemlerin çözümüne ilişkin, mevzuatı, içtihatları, doktrinel bilgileri göz önünde bulundurarak çözüm yolu/yolları bularak, bulunan çözüm yollarından hukuksal olaya en uygun olanını tespit ederek olaya uygulayan ve çözüm elde eden, hukuka bağlı şekilde sorun çözme mesleğidir. Mesleğin mahiyeti gereği önemi dünyaca tartışmasız ve yüzyıllarca kabul edilegelmiştir. Avrupa’da bugünkü anlamıyla 13. yüzyılın sonlarında doğmaya başlayan ve lonca içinde örgütlenen avukatlık mesleği yaklaşık 800 yıllık bir süreci kapsayan bir meslek olup, Savunma mesleğinin (Avukatlık) tarihini Eski Yunan ve Roma’ya kadar götürmek mümkündür. Avukat sözcüğü de eski Yunanca’da, üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan anlamına gelen “Advo-Catus” sözcüğünden tüm dillere yerleşmiştir. Hukuk büromuz, hukuki yardım sunarken Avukatlık mesleğinin önemini ve değerini ön plana alarak hukuksal çözüm yoluna giderken mevzuat, içtihatlar ve doktrinel bilgilerle, uygulamaya yönelik faydalı katkılar sunarak, çözüme ulaşırken hukuk literatürüne de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Hukuk büromuz aynı zamanda hukuksal makaleler yayımlayarak da katkı sunmaya devam etmektedir.

 

AVUKATLARIMIZ

Hukuk büromuz avukatık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Çalışanlarımız, müvekkillerine ait her türlü bilgi ve belgeyi sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza etmektedir.